Input:

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u državnoj i javnoj službi

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

2.1 Zasnivanje i prestanak radnog odnosa u državnoj i javnoj službi

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

U četvrtom dijelu Zakona o državnim službenicima propisan je način prijema u državnu službu i popunjavanje radnih mjesta, što će se u nastavku ukratko prezentirati, jer je važan dio radnopravnog odnosa državnih službenika. Čl. 40 da se radna mjesta mogu popunjavati samo u skladu s pravilnikom o unutarnjem redu i prema usvojenom planu prijema u službu. Pravilnikom o unutarnjem redu utvrđuju se radna mjesta u državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na svakom radnom mjestu i uvjeti za raspored te druga pitanja od značaja za organizaciju i način rada u državnom tijelu sukladno zakonu. Nadalje, nužno je napraviti plan prijema u državnu, osim u slučaju potrebe prijema u državnu službu na određeno vrijeme, popunjavanja radnog mjesta koje je ostalo upražnjeno odlaskom službenika iz državnog tijela tijekom tekuće kalendarske godine i prijema državnog službenika na poslove upravljanja i kontrole korištenja europskih strukturnih i investicijskih fondova te fondova za unutarnje poslove.

Članak 42. Zakona kaže da se planom prijema u državnu službu utvrđuje stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u državnom tijelu, potreban broj državnih službenika na neodređeno vrijeme za razdoblje za koje se donosi plan, planira se broj vježbenika i prijam u državnu službu na određeno vrijeme zbog povećanog opsega posla. Planom treba biti obuhvaćeno i planiranje zapošljavanja predstavnika nacionalnih manjina radi ostvarivanja zastupljenosti sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina i zakonu kojim se uređuje sustav državne uprave. Priprema i donošenje plana propisano je člankom 43. Prijedlozi planova prijema u državnu službu pripremaju se u vrijeme kada se priprema nacrt državnog proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, i to tako da s njim bude usklađen i javno objavljen. Prijedloge planova prijema u državnu službu pripremaju jedinice za službeničke odnose. Na temelju prikupljenih prijedloga planova, uz prethodnu suglasnost Ministarstva financija, a vodeći računa o potrebama državnih tijela i raspoloživim financijskim sredstvima utvrđuju se planovi prijma u državnu službu, i to:

a) središnje tijelo državne uprave nadležno za službeničke odnose utvrđuje planove prijma u državnu službu za tijela državne uprave i stručne službe i urede Vlade,

b) središnje tijelo državne uprave nadležno za poslove pravosuđa utvrđuje planove prijma u državnu službu za pravosudna tijela,

c) čelnici ostalih državnih tijela utvrđuju planove prijma u državnu službu za ta tijela.

Plan prijma u državnu službu utvrđuje se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu državnog proračuna za kalendarsku godinu na koju se plan odnosi. Osim donošenja plana prijma u državnu službu za kalendarsku godinu (kratkoročni plan), može se donositi srednjoročni plan (za razdoblje od dvije godine) i dugoročni plan (za razdoblje od četiri godine).

U skladu s člankom 45. Zakona, popunjavanje slobodnih radnih mjesta u državnim tijelima provodi se putem javnog natječaja, internog oglasa, napredovanja, premještaja ili rasporeda državnog službenika. Zakonom je propisano i da se osobe se u pravilu primaju u državnu službu na neodređeno vrijeme i to uz obvezni probni rad. Detalji su propisani Uredbom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (NN 78/2017).

Prestanak radnog odnosa u državnoj službi uređen je u 13. dijelu Zakona, pa članak 132. Kaže da državna služba prestaje:

  1. sporazumom,
  2. istekom roka,
  3. otkazom,
  4. po sili zakona i
  5. na drugi način propisan zakonom.

Na državne službenike kojima državna služba


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: