Input:

Porezno uređenje prava na dnevnicu i troškove službenog puta

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

5.5 Porezno uređenje prava na dnevnicu i troškove službenog puta

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Pitanje troškova službenog puta i prava na dnevnicu u zemlji i inozemstvu, u poreznom smislu, uređeni su odredbama Zakona o porezu na dohodak (Narodne novine broj 115/16, 106/18 i 121/19; dalje u tekstu: Zakona o PDOH) i Pravilnika o porezu na dohodak (Narodne novine broj 10/17, 128/17, 106/18, 1/19, 80/19 i 1/20; dalje u tekstu: Pravilnika o PDOH). No odredbe navedenih poreznih propisa nisu izvor prava radnika, već oni samo propisuju što se može neoporezivo isplatiti i u kojoj visini, ako je nekim od izvora radnog prava to pravo uređeno.

Neoporezive naknade, potpore, nagrade i drugi primici koji se ne smatraju dohotkom od nesamostalnog rada uređene su odredbama članka 7. Pravilnika o porezu na dohodak, a visina neoporezivih naknada propisana je odredbama članka 7. stavak 2. redni broj 19., 20., 21., 27. i 28. kako slijedi:

Redni broj  Opis Iznos 
19.  Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u tuzemstvu  do 200,00 kuna  
20.  Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno  do 100,00 kuna  
21.  Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za rad na terenu u inozemstvu  do iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna  
22.  Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati dnevno  do 50% iznosa utvrđenih propisima o izdacima za službena putovanja za korisnike državnog proračuna  
27.  Naknade prijevoznih troškova na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka  
28.  Naknade troškova noćenja na službenom putovanju  u visini stvarnih izdataka  

Pri tome se, prema odredbi članka 7. stavak 7. Pravilnika o PDOH, dnevnica iz tablice može isplaćivati za službena putovanja ili za rad na terenu, u tuzemstvu ili inozemstvu.

Za neoporezivu isplatu dnevnica propisan je, odredbama članka 7. stavak 8., 11., 14., 15., 18., 19., 20., 28., 29., 30., kriterij udaljenosti mjesta u koje se putuje, kriterij vremenskog trajanja putovanja i Kriterij osigurane prehrane i to:

Stavak Opis Propisano 
8.  Kriterij vremenskog trajanja putovanja  službenim putovanjem u tuzemstvu smatra se putovanje do 30 dana neprekidno, radi obavljanja u nalogu za službeno putovanje određenih poslova njegova radnog mjesta, a u svezi s djelatnosti poslodavca  
11.  Kriterij udaljenosti mjesta u koje se putuje  dnevnice za službena putovanja u zemlji i inozemstvu jesu naknade za pokriće izdataka prehrane, pića i prijevoza u mjestu u koje je radnik upućen na službeno putovanje i to iz mjesta u kojemu je mjesto rada ili iz mjesta prebivališta/uobičajenog boravišta radnika koji se upućuje na službeno putovanje u drugo mjesto (osim u mjesto u kojemu ima prebivalište ili uobičajeno boravište), a udaljenosti najmanje 30 kilometara.ako je na službenom putovanju, na teret poslodavca, osiguran jedan obrok (ručak ili večera) neoporezivi iznos dnevnice koji se isplaćuje u novcu umanjuje se za 30% odnosno za 60% ako su osigurana dva obroka (ručak i večera).Doručak koji je uračunat u cijenu noćenja smatra se troškom noćenja i ne smatra se osiguranom prehranom.  
14.  Kriterij vremenskog trajanja službenog putovanja u inozemstvo  pod službenim putovanjem u inozemstvo smatra se službeno putovanje do 30 dana neprekidno iz Republike Hrvatske u stranu državu i obratno te putovanje iz jedne strane države u drugu i iz jednog mjesta u drugo mjesto na teritoriju strane države  
15.  Kriterij za isplatu dnevnice osiguran smještaj  izdatak za smještaj na službenom putovanju obračunava se u visini primljenog računa za noćenje  

 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: