Input:

Obračun plaća državnim službenicima i namještenicima

8.2.2020, , Izvor: Verlag Dashöfer

3.1 Obračun plaća državnim službenicima i namještenicima

Mr. sc. Mislava Meter Pavić dipl. oec. i ovl. rev., Ivan Vidas, struč. spec. oec.

Kao što je već spomenuto, prema čl. 10. Zakona o državnim službenicima, državni službenici imaju pravo na plaću za svoj rad, neovisno o tome jesu li u državnoj službi na neodređeno vrijeme ili određeno vrijeme, odnosno jesu li na probnom radu. Temeljem odredbe članka 144. stavka 1. točke a) i b) Zakona o državnim službenicima, na plaće državnih službenika i namještenika primjenjuju se odredbe članaka 108.-112. Zakona o državnim službenicima i namještenicima (NN 27/01).1

Članak 108. navedenog Zakona (NN 27/2001) propisuje da plaću službenika, odnosno namještenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik, odnosno namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dodatkom temeljnom kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike u javnim službama (NN 123/19) socijalni partneri su ugovorili da će osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike za 2020. iznositi:

od 1.1.2020. do 31.5.2020. -5.809,79 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za siječanj 2020., koja se isplaćuje u veljači 2020.,

od 1.6.2020. do 30.9.2020. -5.925,99 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za lipanj 2020., a koja se isplaćuje u srpnju 2020., a

od 1.10.2020. -6.044,51 kn, koja će se obračunati i isplatiti s plaćom za listopad 2020., koja se isplaćuje u studenom 2020. i nadalje

Polazišta za utvrđivanje osnovice su prijedlog proračuna za sljedeću godinu, sporazum o politici plaća i prosječna mjesečna isplaćena bruto plaća zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnoj godini, koju utvrđuje Državni zavod za statistiku i objavljuje u Narodnim novinama, a ako osnovica za izračun plaće ne bude utvrđena do donošenja državnog proračuna, osnovicu utvrđuje Vlada.2

Članak 109. Zakona (NN 27/2001) određuje da vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta utvrđuje uredbom Vlada, uz prethodno mišljenje određenih stručnih službi I sindikata. Točka 4. Određuje da se za utvrđivanje vrijednosti koeficijenata složenosti poslova radnih mjesta utvrđuju rasponi koeficijenata u kojima se mogu kretati vrijednosti koeficijenata poslova radnih mjesta u pojedinima vrstama i to za:

radna mjesta I. vrste od 1,05 do 3,50

radna mjesta II. vrste od 0,90 do 1,20

radna mjesta III. vrste od 0,65 do 1,10

radna mjesta IV. vrste od 0,50 do 0,75.

Plaća vježbenika za vrijeme trajanja vježbeničkog staža određena je čl. 110. temeljem kojeg vježbenik ima pravo na 85% njegove vrste.

Nadalje, Zakonom su propisani dodaci za uspješnost u radu, pa tako članak 111. propisuje da za natprosječne rezultate u radu službenici i namještenici mogu svake godine ostvariti dodatak za uspješnost na radu koji može iznositi najviše tri plaće službenika ili namještenika koji ostvaruje dodatak i ne može se ostvarivati kao stalni dodatak uz plaću. Kriterije utvrđivanja natprosječnih rezultata i način isplate dodataka za uspješnost na radu utvrđuje Vlada uredbom, a kao obvezan kriterij mora se uzeti u obzir ocjena o radu službenika, odnosno namještenika.

Službenici i namještenici koji rade na poslovima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na posebne dodatke za posebne uvjete rada u skladu s Uredbom o poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi (NN 74/2002, 58/2008 ,119/2011, 33/2013, 65/2015 i 2/2017).3 Člankom 3. propisano je da službenici i namještenici koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada imaju pravo na dodatak na osnovnu plaću u visini 5% do 30%. Poslovi s posebnim uvjetima rada su utvrđeni člankom 4. iste Uredbe, o čemu je pisano u poglavlju o klasifikaciji radnih mjesta državnih službenika i namještenika.

Zakonom o državnim službenicima propisani su razlozi i način udaljenja službenika iz državne službe, te način obračuna odnosno iznose naknade plaće koje u tom slučaju radnik ima primiti. Članak 112. propisuje da se službenika se može udaljiti iz službe Rješenjem čelnika tijela ako je protiv njega pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti (zbog djela s obilježjima korupcije), a povreda je takve prirode da bi ostanak u službi, dok traje taj postupak, mogao štetiti interesima službe. Prema čl. 114. Istog Zakona, u tim slučajevima službeniku pripada naknada plaće u iznosu od 60%, a ako uzdržava obitelj, 80% plaće isplaćene u mjesecu koji je prethodio udaljenju iz službe, a puna plaća pripada službeniku od dana vraćanja u službu. Točka 3 sljedećim slučajevima:

ako službenički sud uvaži njegovu žalbu protiv rješenja o udaljenju iz službe,

ako je pravomoćnim rješenjem obustavljen kazneni, odnosno postupak zbog teške povrede službene dužnosti, osim zbog zastare vođenja postupka,

ako je pravomoćnom presudom u kaznenom, odnosno pravomoćnim rješenjem u postupku zbog teške povrede službene dužnosti oslobođen od odgovornosti.

Nadalje, vezano za obračun plaća i radni odnos, poslodavac je dužan voditi evidencije vezane za radni odnos. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (NN 73/2017) stupio je na snagu od 1. rujna 2017. godine, te ga poslodavci obvezno primjenjuju. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije:

evidencija o radnicima

evidencija o radnom vremenu.

Poslodavac evidenciju o radnicima treba početi voditi danom zasnivanja radnog odnosa i ažurno je treba voditi do prestanka radnog odnosa te istu čuva kao dokumentaciju trajne vrijednosti, a može se voditi pisano u obliku knjige ili u elektroničkom obliku. U evidenciji o radnicima sadržani su osobni podaci radnika i podaci o radnom odnosu, a poslodavac je dužan voditi i druge podatke od kojih ovisi ostvarenje pojedinih prava iz radnog odnosa ili u vezi s radnim odnosom. Evidencija o radnom vremenu temelj je za obračun plaće, jer je iz nje vidljivo po kojim je osnovama i vrstama radnog odnosa radnik ostvario pravo na plaću u predmetnom razdoblju.

Primjer 1.

U nastavku će se prikazati primjer obračuna plaće državnog službenika s pripadajućim obrascima. Državni službenik zaposlen je u siječnju 2020. godine na radnom mjestu voditelja odjela za koje je Kolektivnim ugovorom određen koeficijent 1,764, a ima 18 godina radnog staža. Ne radi se o radnom mjestu s posebnim uvjetima rada, pa ne ostvaruje pravo na dodatak na plaću po toj osnovi. Iz evidencije o radu vidljivo je da je radnik puni mjesec redovno odradio, a jedan dan je bio blagdan. Podatke potrebne za obračun plaće poslodavac preuzima iz porezne kartice - PK kartice, koju mu je radnik dužan dostaviti (prebivalište, uzdržavani članovi, invaliditet i dr.), što je prikazano tablično u nastavku:

IME I PREZIME  ANA JUKIĆ  Koeficijent za osobni odbitak 1,0  Osobni odbitak 4.000,00 kn  
OIB  12300000000    
PREBIVALIŠTE  ZAGREB    
STOPA PRIREZA  18%    
OSOBA S INVALIDITETOM  NE    
UZDRŽAVANI ČLANOVI  dvoje djece  Koeficijent uvećanja osobnog odbitka za djecu 1,7  Osnovica osobnog odbitka 2.500,00 kn  
OSOBNI ODBITAK RADNIKA  4.000,00 kn  1,0 x 4.000,00   
OSOBNI ODBITAK ZA DJECU  4.250,00 kn  1,7 x 2.500,00   
UKUPNI OSOBNI ODBITAK  8.250,00 KN    

Obračun plaće za prethodni mjesec temelji se na evidenciji o radnom vremenu. Ukupni fond sati za siječanj je 168 sati. Iz evidencije je vidljivo da je Ana Jukić bila prisutna na redovnom radu 168 sati i odsutna dva dana (16 sati), kada su bili državni blagdani. Podaci o odrađenim satima u ovom slučaju ne mijenjaju obračun, jer naknada plaće za vrijeme državnog blagdana ide na teret poslodavca, već se samo unose u JOPPD obrazac na stranicu B pod točkom 10.0.

Obrazloženje izračuna: Bruto plaća zaposlenih u državnoj službi čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik i namještenik raspoređen i osnovice za izračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža. Dakle, u primjeru će bruto plaća iznositi kako slijedi:

bruto osnovica plaće 5.809,79 x koeficijent radnog mjesta 1,764 + (18 godina staža x 0,5%) =

= 5.809,79 x 1,764 + 9%= 10.248,47 + (10.248,47 x 9%) = 10.248,47 + 922,36 = 11.170,83 kn

Slijedi obračun plaće:

   ANA JUKIĆ 
Bruto plaća 11.170,83 
Doprinosi za MIO 2.234,16 
Mirovinsko 1. Stup (15%)  1.675,62  
Mirovinsko 2. Stup (5%)  558,54  
Dohodak 8.936,67 
Osnovni osobni odbitak  4.000,00  
Osobni odbitak za djecu i uzdržavane članove obitelji  4.250,00  
Ukupni osobni odbitak 8.250,00 
Porezna osnovica 686,67 
Porez po stopi 24%  164,80  
Porez po stopi 36%  0,00  
Porez ukupno 164,80 
Prirez  29,66  
Ukupno porez i prirez 194,46 
Neto 8.742,21 
Doprinosi na plaću 1.843,19 
Doprinos za zdravstveno (16,5%)  1.843,19  
Ukupni trošak plaće 13.014,02 

Procedura, obrasci i rokovi:

Obračun plaće za siječanj obavlja se u veljači temeljem podataka iz evidencije o radnom vremenu. Isplata se vrši 12.2.2020. godine. Istoga dana se predaje i obrazac JOPPD u nadležnu ispostavu Porezne uprave. Broj JOPPD-a bit će 2043, jer je 12. veljače 43. dan u 2020. godini.

Podatke o plaćama poslodavac upisuje u evidenciju Obrazac DNR i izvješće – Obrazac IP.

U roku od 15 dana od isplate plaće poslodavac predaje radniku obrazac IP1, a obrazac IP za 2019. treba se predati radnicima do 31.1.2020. godine.

U


 Pošaljite nam povratnu informaciju
Što mislite o našem portalu?
Vaša poruka je uspješno poslana.
Input: